A.V.


Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van H2O Solutions Hydrogeen.
Onder H2O Solutions Hydrogeen vallen de volgende websites: http://ikrijopwater.nl ; http://ikrijopwater.nu
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van H2O Solutions Hydrogeen. 
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van H2O Solutions Hydrogeen.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door H2O Solutions Hydrogeen erkend.
1.4  H2O Solutions Hydrogeen garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal H2O Solutions Hydrogeen bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van H2O Solutions Hydrogeen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door H2O Solutions Hydrogeen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het  rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de sites zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW
4. Zichttermijn / herroepingrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop  van deze termijn de geleverde zaken niet aan H2O Solutions Hydrogeen heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij H2O Solutions Hydrogeen via de klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding  in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin,  draagt H2O Solutions Hydrogeen er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij H2O Solutions Hydrogeen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van H2O Solutions Hydrogeen.
H2O Solutions Hydrogeen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.  
Zie onze Privacy Policy.

5.2 H2O Solutions Hydrogeen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 H2O Solutions Hydrogeen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie
6.1 H2O Solutions Hydrogeen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van H2O Solutions Hydrogeen komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. H2O Solutions Hydrogeen is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde  zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan H2O Solutions Hydrogeen) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van H2O Solutions Hydrogeen. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan H2O Solutions Hydrogeen schriftelijk te worden gemeld.  Terugzending van de zaken dient  te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door H2O Solutions Hydrogeen gegrond worden bevonden, zal H2O Solutions Hydrogeen naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van H2O Solutions Hydrogeen en mitsdien het bedrag der schadevergoeding  steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van H2O Solutions Hydrogeen) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van H2O Solutions Hydrogeen  gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van H2O Solutions Hydrogeen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen  aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 H2O Solutions Hydrogeen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloos systems van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens H2O Solutions Hydrogeen in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van H2O Solutions Hydrogeen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
7. Aanbiedingen
H2O Solutions Hydrogeen aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. H2O Solutions Hydrogeen bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt H2O Solutions Hydrogeen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden H2O Solutions Hydrogeen  slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van H2O Solutions Hydrogeen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 H2O Solutions Hydrogeen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat  de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen H2O Solutions Hydrogeen en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door H2O Solutions Hydrogeen op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 H2O Solutions Hydrogeen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van H2O Solutions Hydrogeen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 H2O Solutions Hydrogeen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van  H2O  Solutions Hydrogeenalsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 H2O Solutions Hydrogeen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is H2O Solutions Hydrogeen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien H2O Solutions Hydrogeen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 H2O Solutions Hydrogeen is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door H2O Solutions Hydrogeen aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij H2O Solutions Hydrogeen zolang de afnemer de vorderingen van H2O Solutions Hydrogeen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van H2O Solutions Hydrogeen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door H2O Solutions Hydrogeen geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan H2O Solutions Hydrogeen of een door H2O Solutions Hydrogeen aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin 
H2O Solutions Hydrogeen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht H2O Solutions Hydrogeen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing's- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan H2O Solutions Hydrogeen.
13. Eenmalige incasso
13.1 Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen met de klantenservice. U kunt dan binnen 2 werkdagen een reactie verwachten. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag direct terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd.
14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen H2O Solutions Hydrogeen en koper, welke niet in onderling  overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement in Nederland kennis, tenzij H2O Solutions Hydrogeen er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te  onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kun u met ons contact opnemen.