FAQFAQ (Veelgestelde Vragen)

Hoe explosiegevaarlijk is een auto dat op waterstof rijdt?

De hamvraag van vele mensen is :”Hoe gevaarlijk is een auto dat op waterstof rijdt”? De Koreaanse autofabrikant HYUNDAI produceert nu het eerste model in serie van een HYBRIDE reeks. Het is een elektrische auto met een verbrandingsmotor voor het laden van de batterijen, gedurende het rijden. De brandstof voor de verbrandingsmotor is waterstof! De fabrikant heeft één HYBRIDE model met waterstof als brandstof - naast een gewone auto in dezelfde grootte maar dan met benzine als brandstof gezet en deze in brand gestoken. De HYBRIDE auto brandde mooi egaal van voor naar achter uit en dat was het. Verder geen explosie of iets dat op een explosie leek. In het verbrande wrak was de waterstof tank nog steeds aanwezig gevuld en onder druk met waterstof. De tank was zwart van de roet maar nog steeds in goede orde, hij heeft de brand met de bijbehorende hitte goed doorstaan. Het voertuig heeft dus een brand - en explosieveilige voorraadtank aan boord. Compliment voor de ingenieurs van HYUNDAI Ltd.

H2O Systems Holland heeft in mei van 2012 een proef gedaan betreffende de veiligheid van hun HHO installaties (DUAL FUEL SYSTEM E95 & waterstof) aan boord van benzinevoertuigen. Het voertuig was een FORD Focus station met benzinemotor en additioneel een HHO installatie. De brandstofbesparing van benzine E95 was ca. 33%. Aan boord was geen waterstofvoorraadtank.  
Er was een watertank aanwezig en een Titanium brandstofcel (FGC). Zodra de motor draaide produceerde deze cel de benodigde hoeveelheid waterstof (Oxy-Hydrogeengas). Bij het afschakelen van de draaiende motor wordt automatisch ook de TiFGC uitgeschakeld. Dat beetje waterstof, welk zich nog in het slangetje bevindt tussen dry Cell en verbrandingsmotor, verdampt in enkele seconden in de lucht. 

Voordeel: geen gevulde en onder druk staande waterstoftank aanwezig, wanneer het voertuig geparkeerd is. 
Geen waterstofpomp langs de weg nodig om te tanken.

Is Hydrogeengas gevaarlijk?
Hydrogeengas (waterstofgroup) is in principe minder gevaarlijk als benzine. Benzinedampen zijn zwaarder als hydrogeengas. In de omgeving van hydrogeengas geldt: 
GEEN OPEN VUUR – GEEN VONKEN – NIET ROKEN.
De ontsteking's temperatuur van hydrogeen (565°C) ligt hoger dan bij benzine (450°C). Het hydrogeengas dat de generator in HHO systeem produceert wordt in principe direct door uw motor opgezogen en verbrand (Hydrogeen-On-Demand) en niet opgeslagen in een tank. Het is dus niet zo dat u rond rijdt met een tank gevuld met brandbaar gas. Zodra u de motor uitzet stopt de generator met de elektrolyse.

Wat zijn de effecten op het milieu?
Door het rijden op een mengsel van hydrogeengas en de brandstof benzine/diesel worden uw schadelijke uitlaatgassen aanzienlijk gereduceerd. Hydrogeengas is schoon en heeft geen schadelijke restwaarden, dit in tegenstelling tot benzine en diesel. Daarnaast heeft het hydrogeengas een reinigend effect op uw verbrandingsmotor en katalysator waardoor de schadelijke uitlaatgassen nog verder gereduceerd worden.

Geheel algemeen kan men stellen:
Een benzineauto met een 2.0 liter verbrandingsmotor en zonder een Dual Fuel System aan boord, produceert ca. 230g/km CO2-uitstoot. 
Als nu iemand met zo´n auto 20 000 km per jaar rijdt, dan produceert de auto een CO2-uitstoot van 20 000 km x 0,23kg/km = 4600 kg CO2.

In Nederland zijn ca. 12 miljoen geregistreerde voertuigen. Zouden deze allemaal 20 000 km/jaar rijden, dan geeft dit een CO2-uitstoot 
ter grootte van 4600 kg/jaar x 12 x 10voertuigen zonder DFS is dat ca. 5,5210 ton uitstoot!
                                                     ( 55,2 miljard ton CO2)

Een voorbeeld: 
Met TiFGC Dual Fuel H2O Systeem geinstalleerde in KIA JOICE - gemeten CO2 uitstoot is ca. 2g/km.
KIA JOICE (bouwjaar 2001) met 2.0 l motor produceert 40 kg. op basis van 20 000 km per jaar.
Dat betekent wel 4560 kg minder CO2 uitstoot met de Kia Joice 2.0 l motor per jaar.

Krijgt mijn auto werkelijk meer vermogen? 
Ja, de meeste mensen merken het direct als de motor het hydrogeengas opneemt. Doordat hydrogeengas het octaangehalte van het brandstofmengsel verhoogt er een verbeterde en meer volledige verbranding plaats vindt, neemt het vermogen automatisch toe. U zult dit met name bij het accelereren merken. Een ander aangenaam gegeven is dat uw motor minder geluid produceert.

Wat is elektrolyse?
Elektrolyse is een chemische reactie waarbij onder invloed van een elektrische stroom samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige stoffen en/of andere samengestelde stoffen. In een HHO Dry Cell generator wordt gedemineraliseerd water (H2O) omgezet in (HH+O) gas dat 2 delen waterstof en een deel zuurstof bevat. Als elektrolyt wordt Sodium Sulfate gebruikt met uitsluitend gedemineraliseerd water.

Hoe vaak moet ik demiwater of Sodium Sulfate toevoegen?
Bij de eerste ingebruikname dient men 1 liter demiwater te vermengen met 10-12 theelepels of 50-60 gr. Sodium Sulfate
(Let Op! vermengen niet in HHO Reservoir). 
Vervolgens dient men iedere 5000 km het water niveau in de tank te controleren. 
Wij leveren waterniveau - sensoren voor reservoirs. 
Een Titanium TiFGC Dry Cell produceert uit een liter water 6790 liters hydrogeengas Volume*
Van waterstof brandstof te bepalen en de calorische waarde

1L water
6790 L
=* ( gelijk aan)
1L Waterstof
3.2 kW Energie
1MW = 1000 kW
6790 L · 3.2 [kW]
21728 [kW]

21728 [kW] ÷1000 [kW]
21.73 [MW]
(megawatt)
21.73 [MW]
78228 [MJ]

78228 MJ
782286 [Nm]
(horsepower hour)
1[MJ]
0.3725 hp/h

78228 [MJ] · 0.3725 hp
ca. 29140 hp

 
http://www.translatorscafe.com/cafe/EN/units-converter/energy/5-19/millijoule-newton_meter/

      

BRANDSTOFFEN

Diesel
1 Liter diesel weegt 835 gram. Diesel bestaat voor 86,2% uit koolstof, of 720 gram koolstof per liter diesel. Om deze koolstof te verbranden tot CO2  is 1920 gram zuurstof nodig. De som is dus 720 + 1920 = 2640 gram CO2/liter diesel.

Benzine
1 Liter benzine weegt 750 gram. Benzine bestaat voor 87% uit koolstof, of 652 gram koolstof per liter benzine. Om deze koolstof te verbranden tot CO2  is 1740 gram zuurstof nodig. De som is dus 652 + 1740 = 2392 gram CO2 /liter benzine.

LPG
1 Liter LPG weegt 550 gram. LPG bestaat voor 82,5% uit koolstof, of 454 gram koolstof per liter LPG. Om deze koolstof te verbranden tot CO2  is 1211 gram zuurstof nodig. De som is dus 454 + 1211 = 1665 gram CO2 /liter LPG. Een verbruik van 5 liter / 100km komt dus overeen met 5 L x 1665 g/L/100 (per km) = 83 g CO2 /km.

CNG
CNG is een gasvormige brandstof ( aardgas ) die onder hoge druk opgeslagen wordt. Het verbruik kan dus worden uitgedrukt in Nm³/100km,  maar ook in kg/100km. Nm3 staat voor een kubieke meter onder normale omstandigheden (1 atm. en 0°C). Het verbruik van voertuigen op aardgas wordt echter het vaakst in kg/100km uitgedrukt.
Laagcalorisch:
1 kg L-gas bestaat voor 61,4% uit koolstof, of 614 gram koolstof per kg L-gas. Om deze koolstof te verbranden tot CO2  is 1638 gram zuurstof nodig. De som is dus 614 + 1638 = 2252 gram CO2 /kg L-gas. Een verbruik van 5 kg/100km komt dus overeen met 5 kg x 2252 g/kg = 113 g CO2 /km.
Hoogcalorisch:
1 kg H-gas bestaat voor 72,7% uit koolstof, of 727 gram koolstof per kg H-gas. Om deze koolstof te verbranden tot CO2  is 1939 gram zuurstof nodig. De som is dus 727 + 1939 = 2666 gram CO2 /kg H-gas. Een verbruik van 4,2 kg/100 km komt dus overeen met 4,2 kg x 2666 g/kg = 112 g CO2 /km.

Waterstof
Hydrogeengas is een gasvormige brandstof (waterstofgroup). Het verbruik kan dus worden uitgedrukt in m³/100km. Het verbruik van voertuigen op hydrogeengas wordt echter het vaakst in m³/100km uitgedrukt. 1m3  bevat 0,08988 kg, of 89,88 gr./L/m³. ( Dichtheid » 0,090 kk/m³ Om hydrogeengas te verbranden als brandstof is minimaal 4% concentratie nodig in ( 65,6 g/m3) zuurstof. 
Hierbij komt veel energie vrij. Productie 'Oxy - Hydrogeengas' voor 1L demiwater = 6790 l/m³ . (ONLY TITANIUM DRY CELL) De som is dus 65,6 + 89,88 = 155,48 gram HHO gas/m³.

Chemische eigenschappen van waterstofgas 

Een voorbeeld : een 2.0l benzinemotor verbruikt 110,6 gr./100 km dat komt dus overeen met 110,6 gr. / 100 km = 1,106 gram HHO gas/km.

Het grote voordeel van de waterstofauto's is dat er geen regionale luchtverontreiniging ontstaat. Bij de verbranding van waterstofgas ontstaat uitsluitend waterdamp. 
In tegenstelling tot fossiele brandstoffen komt er geen koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer. 

Waterstof kan samen met zuurstof water vormen. 
De grenswaarden waartussen een mengsel van waterstofgas en lucht ontvlambaar is, ligt tussen de 4 en 75 vol %. De temperatuur voor een spontane zelfontbranding van waterstofgas en lucht
ligt op 565 °C. Op kamertemperatuur is bij gelijke energiewaarde het volume van waterstofgas circa 4 maal zo groot als dat van benzine of diesel.

Zuurstof
De lucht op aarde bestaat voor ongeveer 78% uit stikstofgas en 21% uit zuurstofgas. Daarnaast (resterende 1%) bevat lucht sporen van edelgassen, een sterk wisselende hoeveelheid waterdamp (0,7%), en koolzuurgas, dat ook in hoeveelheid sterk kan wisselen. In de buitenlucht was de hoeveelheid koolstofdioxide (of koolzuurgas) ongeveer 0,03%, binnen een woning kan dit, als er gestookt of gekookt wordt, veel hoger zijn. Sinds de industriële revolutie is de concentratie toegenomen van ongeveer 0,03% naar inmiddels bijna 0,04% (ongeveer 380ppm).  De massa van een mol lucht vind je als volgt. Je weet dat één mol zuurstof een massa heeft van 32 gram en één mol stikstof heeft een massa van 28 gram. Lucht bestaat ruwweg voor 20% uit zuurstof en voor 80% uit stikstof (we verwaarlozen de kooldioxide, de waterdamp en andere gassen). De massa van één mol lucht is het gewogen gemiddelde van de stikstof en de zuurstof, dus:

De dichtheid van lucht is dus
N.B. in de formule moet de druk in pascal staan en de absolute temperatuur in Kelvin.Dichtheid van lucht hangt sterk af van de temperatuur.